خرما یا رطب روش شناخته‌شده‌ای برای درمان سرطان و سایر بیماری‌های عفونی است، علت ابتلای بسیار کم ساکنان شبه جزیره عربستان در آن دوره به بیماری هایی نظیر تصلب شرایین، مرض قند و سرطان که تصور می‌شود ناشی از رادیکال‌های آزاد هستند مصرف فراوان خرما بود. ترکیبات موجود در خرما، قادر به نابودی کامل رادیکال های سوپروکسیدند؛ گفتنی است، این رادیکال ها که اصلی ترین رادیکال های آزاد در بیشتر سیستم‌های زیستی‌اند می توانند در بدن به گونه‌های فعالی، نظیر رادیکال هیدروکسیل، پروکسیل و الکوکسیل تبدیل شوند، شیره خرما حتی رادیکال های هیدروکسیل را نیز نابود می‌کند. می تواند با مهار رادیکال های آزاد از تخریب مولکولی و جهش رسانی ناشی از این رادیکال ها جلوگیری کند؛ پژوهش های جدید، فواید گنجاندن میوه  خرما در برنامه غذایی طول سال را تأیید می کند.