اقای علیزاده متولد 45 هستن ایشون از بچگی در کنار پدر مشغول کشاورزی بودن و این پروسه ادامه دارد

تعداد نخل ها و موقعیت مکانی نخلستان:

آقای علیزاده حدود 500 نخل در منطقه رستم آباد چاه ملک دارند

درجه کیفیت رطب آقای علیزاده:

با توجه به شرایط آب و هوایی منطقه و رسیدگی ایشون در جه کیفیت رطبشون C+ است

افراد شاغل :

 15 کارگر فصلی  زن

15 کارگر فصلی  مرد

 3 کارگر ثابت در باغ ایشون روزیشون به دست میارن.

کود مصرفی درنخلستان:

سالی دوبار کود حیوانی

برای آقای علیزاده آرزوی برکت در محصولشون داریم